ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

1. Odpovědné osoby

Správci osobních údajů:

STUDENT AGENCY k.s., IČ 253 17 075, se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno

a

STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., IČ 081 20 803, se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno

a

RegioJet a.s., IČ: 283 33 187, se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno

a

ORBIX s.r.o., IČ: 266 94 638, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

jako společní správci osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR (dále také jen „Společnosti“, „my“, „naše“ nebo „nás“)

Společní správci náleží do holdingu STUDENT AGENCY a vzájemně si zajišťují aktivity, v rámci nichž dochází ke zpracování osobních údajů.

Společní správci mezi sebou uzavřeli smlouvu o úpravě práv a povinností, dle které je odpovědným správcem osobních údajů v případě plnění informační povinnosti a uplatňování práv subjektů údajů společnost STUDENT AGENCY k.s. Společnost STUDENT AGENCY k.s. je dále odpovědná za plnění oznamovací povinnosti ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, povinnosti zavést vhodná technická a organizační opatření, vést záznamy o zpracování osobních údajů a ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů.

Společnost STUDENT AGENCY k.s. dle smlouvy vystupuje jako ústřední kontaktní místo pro subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány společnými správci. Každý subjekt údajů může vykonávat svá práva dle GDPR u každého ze správců osobních údajů i vůči každému z nich bez ohledu na podmínky stanovené výše uvedenou smlouvou.
kontakt správce: telefon: +420 222 222 221; e-mail: privacy@studentagency.cz

2. Základní pojmy

GDPR:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Osobní údaj:
Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

Zvláštní osobní údaj:
Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů = Vy:
Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:
Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:
Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; tedy i Společnost.

Zpracovatel:
Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří obchodní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti, resp. odpovědného zaměstnance Společnosti vykonávají pro Společnost jako správce zpracování osobních údajů.

Dozorový úřad:
Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování:
Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

3. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), údaje obsažené v životopisech uchazečů o zaměstnání, účetní údaje (číslo bankovního účtu), historii objednávek a dodávek, údaje o reklamacích. Tyto údaje zpracováváme v souladu s GDPR a ostatními právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

4. Kategorie subjektů údajů

a) Zákazníci
b) Dodavatelé zboží a služeb
c) Potenciální zákazníci a dodavatelé zboží a služeb
d) Uchazeči o zaměstnání
e) Návštěvníci webových stránek
f) Odběratelé novinek

5. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajů Účel zpracování osobních údajů Právní základ a zpracovávané osobní údaje Doba zpracování
Naši zákazníci - VNITROSTÁTNÍ autobusová a vlaková přeprava Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Naprostou většinu zákazníků tvoří fyzické osoby, u nichž zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, další informace z MojeID, případně zvláštní kategorii – ZTP, senior nad 60let, dítě do 6let, děti 6-15let, žákovský průkaz do 15let, žákovský průkaz do 26let, doklady prokazující nárok na slevu, cestovní doklady), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, IP adresu), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. Výjimečně obchodujeme s podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami, o nichž zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu), údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci - MEZINÁRODNÍ autobusová a vlaková přeprava Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Naprostou většinu zákazníků tvoří fyzické osoby, u nichž zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, další informace z MojeID, případně zvláštní kategorii – ZTP, senior nad 60let, dítě do 6let, děti 6-15let, žákovský průkaz do 15let, žákovský průkaz do 26let, cestovní doklad), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, IP adresu), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. Výjimečně obchodujeme s podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami, o nichž zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu), údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci – zprostředkování letecké přepravy osob Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. U zákazníků fyzických osob zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, informace o zdravotním stavu, číslo věrnostního programu, státní příslušnost, cestovní doklad), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. U zákazníků podnikajících fyzických osob nebo právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název, datum narození), které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci – zprostředkování prodeje a prodej zájezdů Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. U zákazníků fyzických osob zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, cestovní doklad), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. U zákazníků podnikajících fyzických osob nebo právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název, datum narození), které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • U fyzických osob mohou být zpracovávány zvláštní osobní údaje (údaje o zdravotním stavu).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci – zprostředkování služeb jednotlivých služeb cestovního ruchu Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. U zákazníků fyzických osob zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, informace o zdravotním stavu, státní příslušnost, cestovní doklad), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. U zákazníků podnikajících fyzických osob nebo právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název, datum narození), které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci – zprostředkování služeb vymáhání nároků cestujících v letecké přepravě společnosti Click2Claim s.r.o. Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • O zákaznících, případně kontaktních osobách právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo věrnostního programu, cestovní doklad, číslo letenky), kontaktní údaje (e-mail, telefon) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci – zprostředkování pojištění Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. U zákazníků fyzických osob zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. U zákazníků podnikajících fyzických osob a právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název, datum narození), které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci – zajištění vyřízení oprávnění k pobytu (víza) Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. U zákazníků fyzických osob zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, cestovní doklad), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. U zákazníků podnikajících fyzických osob a právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název, datum narození), které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • U fyzických osob mohou být zpracovávány zvláštní osobní údaje (údaje o zdravotním stavu).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci – zprostředkování studijních pobytů v zahraničí Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. U zákazníků fyzických osob zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, informace o dosaženém vzdělání, státní příslušnost, cestovní doklad), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. U zákazníků podnikajících fyzických osob nebo právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název, datum narození), které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • U fyzických osob mohou být zpracovávány zvláštní osobní údaje (údaje o zdravotním stavu a náboženském vyznání).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci – zprostředkování zahraničního školního pobytu Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. U zákazníků fyzických osob zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, informace o zdravotním stavu, státní příslušnost, cestovní doklad), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. U zákazníků podnikajících fyzických osob nebo právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název, datum narození), které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • U fyzických osob mohou být zpracovávány zvláštní osobní údaje (údaje o zdravotním stavu a náboženském vyznání).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci – obstarání školního zájezdu Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. U zákazníků fyzických osob zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, informace o zdravotním stavu, státní příslušnost, cestovní doklad), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. U zákazníků podnikajících fyzických osob nebo právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název, datum narození), které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • U fyzických osob mohou být zpracovávány zvláštní osobní údaje (údaje o zdravotním stavu a náboženském vyznání).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci –zprostředkování pracovního pobytu Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • U zákazníků zpracováváme pouze údaje nezbytné k poskytnutí služby. U zákazníků fyzických osob zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, informace o zdravotním stavu, státní příslušnost, cestovní doklad), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. U zákazníků podnikajících fyzických osob nebo právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název, datum narození), které jsou nezbytné ke zprostředkování služby, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), prostřednictvím nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, účetní údaje (číslo bankovního účtu) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • U fyzických osob mohou být zpracovávány zvláštní osobní údaje (údaje o zdravotním stavu a náboženském vyznání).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši zákazníci – zprostředkování parkování Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • O zákaznících, případně kontaktních osobách právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon) a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naší zákazníci (obecně) Vedení databáze klientů pro opakované využívání služeb
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • O zákaznících, případně kontaktních osobách právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo věrnostního programu, cestovní doklad), kontaktní údaje (e-mail, telefon), historii objednávek a reklamací, historii komunikace.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let, příp. do odvolání souhlasu.
Vedení statistik
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • O zákaznících, případně kontaktních osobách právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon), historii objednávek a reklamací, historii komunikace.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let, příp. do odvolání souhlasu.
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy
 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • O zákaznících, případně kontaktních osobách právnických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon, případně doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště), historii objednávek a reklamací, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi námi a našimi zákazníky.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Zasílání informačních e-mailů a dotazníků spokojenosti / nespokojenosti
 • Právním základem je náš oprávněný zájem na zkvalitňování našich služeb
 • O zákaznících zpracováváme kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po nezbytně dlouhou dobu po ukončení tohoto vztahu.
Šíření obchodních sdělení v podobě emailových newsletterů obsahujících nabídku zboží nebo služeb a aktuality
 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.
 • Zpracovatelem je Filip Zwyrtek, IČ 74354841, se sídlem Koperníkova 1585/11, 737 01, Český Těšín a společnost SmartSelling a.s., IČO 29210372, se sídlem  Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.
Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní
 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu a další informace uvedené na daňových dokladech.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu deset let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.
Osobní údaje uvedené v záznamu telefonického hovoru na lince péče o zákazníky za účelem plnění smlouvy
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Zpracování osobních údajů (identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje) z hlasových záznamů v rámci elektronických komunikací je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků s těmito subjekty.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Osobní údaje uvedené v záznamu telefonického hovoru na lince péče o zákazníky za účelem vymáhání případných právních nároků
 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracování osobních údajů (identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje) z hlasových záznamů v rámci elektronických komunikací je nezbytné pro vymáhání právních nároků ze smluv s těmito subjekty.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smlouvy.
Osobní údaje uvedené v záznamu telefonického hovoru na lince péče o zákazníky za účelem zvyšování kvality služeb
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • Zpracování osobních údajů (identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje) z hlasových záznamů v rámci elektronických komunikací probíhá za účelem zvyšování kvality našich služeb.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu jednoho měsíce od telefonického hovoru.
Naši dodavatelé, spolupracovníci a věřitelé Plnění a realizace smluv uzavřených s dodavateli, externími spolupracovníky a věřiteli, vymáhání pohledávek
 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Zpracování identifikačních a účetních osobních údajů druhých smluvních stran je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy
 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Shromažďování identifikačních a účetních údajů, mj. o uskutečněných platbách, je nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi námi a těmito subjekty údajů.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu, v případě sporného řízení po celou dobu řízení.
Naši potenciální zákazníci Šíření obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek služeb, pozvánek na odborné akce apod.
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů.
 • Zpracování osobních údajů (e-mailová adresa, případně další identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, které subjekt údajů poskytne).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.
Uchazeči o zaměstnání Posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení a znovu oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době
 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Shromažďujeme identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uchazečů o zaměstnání za účelem probíhajícího výběrového řízení a případného znovu oslovení při zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době.
Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu 6 měsíců od zrušení výběrového řízení nebo od nástupu jiného vybraného uchazeče na inzerovanou pozici jako zaměstnanec.
Případné prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení na zaměstnance;
 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • hromažďujeme identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uchazečů o zaměstnání za účelem případného prokázání souladu postupu při výběrovém řízení na pozici zaměstnance s ustanoveními zákona o zaměstnanosti o zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu tří let od ukončení výběrového řízení, v případě probíhajícího řízení po celou dobu řízení.
Návštěvníci internetových stránek
Statistiky před anonymizací údajů, zobrazování reklam na naše služby nebo zboží

 • Právním základem je náš oprávněný zájem ve smyslu a) zlepšování našich služeb a zaměření se na to, co zákazníka opravdu zajímá; b) nabízet zákazníku obdobné služby nebo zboží, které odpovídají jeho potřebám, na základě přístupu na naše internetové stránky.
 • Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 2 let od poskytnutí údajů.
Zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránek
 • Právním základem je plnění smlouvy nebo souhlas subjektu údajů
 • Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies, dotaz položený prostřednictvím formuláře.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo doba, po kterou trvá Váš souhlas se zpracováním.
Odběratelé novinek Pravidelné zasílání obchodních a jiných sdělení e-mailem
 • Právním základem je souhlas subjektu údajů, který udělil při registraci k odběru novinek.
 • Zpracováváme kontaktní údaj (e-mail), případně Identifikační údaje (jméno a příjmení).
 • Zpracovatelem je Filip Zwyrtek, IČ 74354841, se sídlem Koperníkova 1585/11, 737 01, Český Těšín a společnost SmartSelling a.s., IČO 29210372, se sídlem  Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno..
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.
6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

7. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR:
  • Osoby spravující námi využívaný software, a to pouze za účelem správy a technické podpory těchto programů.
  • Osoby, které nám poskytují služby a zboží a v jejich rámci pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje
  • Ostatní právnické osoby v koncernu STUDENT AGENCY/RegioJet
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.
8. Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Souhlas subjektu údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajůt
Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost. Za použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

Transparentnost
Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktu uvedeného v těchto zásadách máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost
Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

9. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

10. Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.
Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte kontaktu uvedeného v těchto zásadách.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.
Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách.

Právo na opravu, omezení nebo výmaz
Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.
Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách.

Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.

Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • ke splnění našich právních povinností;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím kontaktu uvedeného výše.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách.

Právo na přenositelnost údajů
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Pro získání Vašich osobních údajů se obraťte na kontakt uvedený v těchto zásadách.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
V současné době nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování. V opačném případě máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
Toto neplatí v případě, že:

 • automatizované rozhodování umožňuje právní předpis;
 • automatizované rozhodování je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené mezi námi
 • došlo k udělení Vašeho výslovného souhlasu s automatizovaným rozhodováním.

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 2.5.2019.